Regulamin programu - Najhipoteczny.pl
Telefon
Zamknij +48 605 559 035
Powrót do góry

Regulamin sprzedaży premiowej

„NAJHIPOTECZNY.PL - CASHBACK”

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału Klienta w programie sprzedaży premiowej „Najhipoteczny.pl – CashBack” (dalej: „Program”). 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z udziałem w Programie, zachęcamy do kontaktu ze Spółką poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@najhipoteczny.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://najhipoteczny.pl.

 

SPIS TREŚCI:

 

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki uczestnictwa w Programie

IV. Zasady przyznawania Premii CashBack

V. Procedura reklamacyjna i odpowiedzialność Spółki

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

VII. Postanowienia końcowe

 

 

I. Definicje

 

1. Hurtownia – hurtownia lub sklep z materiałami budowlanymi, współpracująca ze Spółką w ramach Programu, znajdująca się na liście Hurtowni, stanowiącej Załącznik numer 1 do Regulaminu, odpowiedzialna za dokonanie zwrotu kwoty pieniężnej na rzecz Klienta, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie; 

2. Klient – osoba, która bierze udział w Programie, spełniająca warunki uczestnictwa w Programie określone w niniejszym Regulaminie;

3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, którego udział w Programie jest niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Premia CashBack –kwota pieniężna, która jest zwracana Klientowi za zakupy w jednej z wybranych Hurtowni, w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5. Strona Internetowa - https://najhipoteczny.pl;

6. Strony – Klient i Spółka łącznie; 

7. Umowa Kredytowa – umowa kredytu zawarta przez Klienta z bankiem, której przedmiotem jest przekazanie przez bank Klientowi środków pieniężnych na sfinansowanie przez Klienta szerokorozumianej budowy budynku, która została zawarta w efekcie skorzystania przez Klienta z usług pośrednictwa kredytowego oferowanych przez Spółkę lub podmioty współpracujące ze Spółką i upoważnione do oferowania Klientom, spełniającym warunki określone w Regulaminie, uczestnictwa w Programie. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie „Umowy Kredytowej” nie obejmuje kredytów zaciągniętych wyłącznie na zakup: nieruchomości budynkowej, lokalowej lub gruntowej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności.

 

W zakresie wszystkich powyższych definicji, odniesienia do liczby mnogiej obejmują również odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Programu opisanego w niniejszym Regulaminie jest spółka AIO4 sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 

(64-100) przy ul. Fabrycznej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772227, NIP: 6961893746, REGON: 382587561, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000 zł, numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych: RPK029897, który prowadzony jest na stronie: https://.knf.gov.pl  (dalej również: „Spółka”). 

2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Hurtowniach znajdujących się na liście Hurtowni, stanowiącej Załącznik numer 1 do Regulaminu. 

3. Program obowiązuje od dnia 17.05.2021, bezterminowo – do momentu jego odwołania. 

4. Celem Programu jest: 

a) stworzenie mechanizmów zapewniających konsumentom możliwości nabycia materiałów budowlanych na preferencyjnych warunkach w wybranych Hurtowniach zrzeszonych w ramach Grupy Budio (co stanowi gwarancję, iż każda z hurtowni uczestniczących z Programie oferuje konsumentom te same materiały po zbliżonych cenach nie odbiegających od stawek obowiązujących na rynku) przy jednoczesnym poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji;

b) wspólne dążenie do wyeliminowania nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektóre hurtownie budowlane a także wykonawców a polegających między innymi na sprzedaży materiałów bądź realizacji robót budowlanych bez odprowadzenia podatku VAT, stosowaniu nieprzejrzystych zasad rozliczeń, wywierania u inwestorów błędnego przeświadczenia o możliwości wynegocjowania przez wykonawcę korzystniejszych warunków zakupu materiałów budowlanych pod warunkiem skorzystania z usług konkretnej, wskazanej przez wykonawcę, hurtowni itp.;

mając na uwadze nowatorski charakter Programu a także konieczność sprawnej weryfikacji danych podawanych przez jego uczestników na obecnym etapie jego realizacji, warunkiem ubiegania się o Premię CashBack jest skorzystanie z usług jednej, wybranej przez Klienta, Hurtowni, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

III. Warunki uczestnictwa w Programie

 

1. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Programie Klient akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie Klient, który zawarł Umowę Kredytową, w efekcie skorzystania przez Klienta z usług pośrednictwa kredytowego oferowanych przez Spółkę lub podmioty współpracujące ze Spółką i upoważnione do oferowania Klientom, spełniającym warunki określone w Regulaminie, uczestnictwa w Programie. 

3. W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie, Klient powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Zgłoszeniowego (zawierającego między innymi dane Hurtowni, w której Klient będzie kupował materiały budowlane na budowę finansowaną ze środków pochodzących z Umowy Kredytowej) i przekazać go wraz z załącznikami Spółce, w okresie obowiązywania Programu, o którym mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu. Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami może zostać przekazany przez Klienta Spółce, co może nastąpić również drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@najhipoteczny.pl  albo za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej). 

4. Do Formularza Zgłoszeniowego należy obowiązkowo załączyć: 

a) kopię umowy kredytowej, na podstawie, której Spółka będzie mogła ustalić wartość nieruchomości (na której będzie realizowana budowa sfinansowana z kredytu), która jest podstawą ustalenia wysokości Premii CashBack; 

b) zaparafowany lub podpisany na każdej stronie wydruk Regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest do podania w Formularzu Zgłoszeniowym prawidłowych i zgodnych z prawdą danych i informacji. Jeżeli Formularz Zgłoszeniowy nie zawiera adresu e-mail albo numeru telefonu Klienta, wówczas Spółka pozostawi zgłoszenie bez rozpatrzenia, co nie pozbawia Klienta możliwości złożenia ponownego Formularza Zgłoszeniowego.

6. Po otrzymaniu przez Spółkę od Klienta Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami, Spółka zweryfikuje, czy jest on kompletny, a jego treść nie budzi wątpliwości Spółki. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania Formularza Zgłoszeniowego od Klienta. W razie uznania, że Formularz nie zawiera wszystkich wymaganych danych, informacji lub załączników, Spółka wezwie Klienta do uzupełnienia Formularza Zgłoszeniowego, wysyłając w tym celu do Klienta wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym lub ewentualnie – w przypadku, gdy Klient nie wskazał adresu e-mail w Formularzu Zgłoszeniowym – na piśmie, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin do uzupełnienia brakujących danych, informacji lub dokumentów. W razie braku uzupełnienia przez Klienta ww. danych, informacji lub dokumentów w ww. terminie, Spółka poinformuje Klienta w takiej samej formie, w jakiej wezwała go do uzupełnienia braków, o wykluczeniu Klienta z Programu. W przypadku, gdy Klient uzupełni braki w ww. terminie, zgłoszenie Klienta uznaje się za kompletne, od momentu jego uzupełnienia i przekazuje je do dalszej weryfikacji, o której mowa w ust. 8 poniżej – o czym Spółka nie ma obowiązku powiadamiać Klienta.

7. Po zweryfikowaniu przez Spółkę kompletności Formularza Zgłoszeniowego, na zasadach opisanych w ust. 7 powyżej, Spółka dokona weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego pod kątem spełnienia przez Klienta warunków, wzięcia udziału w Programie, tj. zweryfikuje informacje dotyczące Umowy Kredytowej. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania Formularza Zgłoszeniowego od Klienta. W razie, gdyby w ramach takiej weryfikacji okazało się, że Klient nie spełnia warunków udziału w Programie, tj. zawarta przez niego umowa nie jest Umową Kredytową, w rozumieniu definicji wskazanej w pkt I ust. 6 Umowy, Spółka poinformuje Klienta o wykluczeniu Klienta z Programu, w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym lub – w razie braku podania przez Klienta adresu e-mail – pisemnie na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym. 

8. Zgłoszenie Klienta uważa się za przyjęte, po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej. Na potwierdzenie, że Klient został zakwalifikowany do udziału w Programie, Spółka prześle Klientowi oraz wybranej przez Klienta Hurtowni pocztą elektroniczną wiadomość e-mail w której poinformuje Klienta o możliwości ubiegania się o Premię CashBack. W wiadomości o której mowa w zdaniu poprzedzającym Spółka przekaże Klientowi kserokopię Formularza Zgłoszeniowego z potwierdzeniem, że został on przyjęty i uprawnia Klienta do skorzystania z Premii CashBack, w przypadku spełnienia warunków przyznawania takiej Premii, o których mowa w pkt IV. poniżej. 

9. W przypadku, gdy po przyjęciu zgłoszenia:

a) okaże się, że Klient posłużył się w celu skorzystania z Premii CashBack nie swoim dowodem dokonania zakupów w Hurtowni lub posłużył się kilkakrotnie tym samym dowodem dokonania zakupów w Hurtowni; z zastrzeżeniem, że posłużenie się przez Klienta dowodem dokonania zakupów w Hurtowni przez wykonawcę robót budowlanych u Klienta jest dopuszczalne i nie stanowi naruszenia Regulaminu;  

b) okaże się, że Klient naruszył inne postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, uniemożliwiające mu wzięcie udziału w Programie;

Spółka ma prawo wezwać Klienta do złożenia wyjaśnień w terminie 21 dni od doręczenia Klientowi pisemnego lub mailowego wezwania. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu, potwierdzenia się okoliczności uzasadniających jego wykluczenie lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających mu wzięcie udziału w Programie, Spółka ma prawo wykluczyć Klienta z Programu – o czym poinformuje go w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym lub – w razie braku podania przez Klienta adresu e-mail - pisemnie na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym. 

 

IV. Zasady przyznawania Premii CashBack

 

1. Do otrzymania Premii CashBack uprawniony jest Klient, który: 

a) dokonał, ze środków otrzymanych na podstawie Umowy Kredytowej oraz własnych, zakupów materiałów budowlanych o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 30% wartości nieruchomości, która to wartość została przez Klienta wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym i wykazana załączonymi do Formularza Zgłoszeniowego dokumentami; 

b) zakupy, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej zostały dokonane przez Klienta w jednej z Hurtowni, wskazanej na liście, która stanowi Załącznik numer 1 do Umowy, aktualnej na dzień dokonywania zakupów przez Klienta.

2. Wysokość Premii CashBack przyznawanej Klientowi wynosi:

a) w przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Kredytowej o równych ratach: 3 raty kapitałowo-odsetkowe kredytu, wynikające z Umowy Kredytowej, nie więcej jednak niż 7.000 złotych brutto. 

b) w przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Kredytowej z ratami malejącymi: 3 razy rata kapitałowo-odsetkowa kredytu, liczona na dzień osiągnięcia przez Klienta wartości zakupów, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej (np. jeżeli Klient osiągnie ww. wartość zakupów w dniu 01.04.2021 r., to wysokość Premii Cashback stanowić będzie 3 razy wartość raty kapitałowo – odsetkowej kredytu z miesiąca kwietnia 2021 r.), nie więcej jednak niż 7.000 złotych brutto. 

3. Premia CashBack może zostać wypłacona Klientowi po udokumentowaniu przez niego, że dokonał on w Hurtowni zakupów na kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej. Klient nie musi dokonywać zakupów jednorazowo. Może dokonywać ich w kilku częściach, z tym, że zwrot gotówki w formie Premii CashBack zostanie dokonany na jego rzecz dopiero po udokumentowaniu, że łączna wartość dokonanych przez niego częściowo zakupów osiągnęła wartość, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej. Wszystkie ww. zakupy powinny zostać dokonane w jednej Hurtowni.

4. Klient, dokonując w Hurtowni zakupów, których wartość chciałby rozliczyć w ramach Premii CashBack, powinien każdorazowo okazać przy kasie w Hurtowni  poświadczony przez Spółkę Formularz Zgłoszeniowy, tak żeby pracownik Hurtowni mógł odpowiednio oznaczyć wydawany Klientowi paragon lub fakturę. 

5. Klient, chcąc otrzymać Premię CashBack powinien przesłać na adres e-mail Spółki biuro@najhipoteczny.pl , skan lub zdjęcie wszystkich paragonów lub faktur, o których mowa w ust. 4 powyżej – w tym faktur korygujących, zmniejszających wartość dokonanych w Hurtowni zakupów. Spółka, w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności ww. dokumentów, ma prawo wezwać Klienta do dostarczenia Spółce oryginałów ww. dokumentów w celu ich weryfikacji. W razie braku dostarczenia przez Klienta ww. dokumentów w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 21 dni) lub w razie, gdyby po ich dostarczeniu okazało się, że różnią się one wcześniej przesłanych Spółce skanów lub zdjęć dokumentów, Spółka ma prawo wykluczyć Klienta z Programu – o czym poinformuje go w formie wiadomości e-mail lub na piśmie.

6. Po zweryfikowaniu przez Spółkę, że Klient spełnił wszystkie warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka dokona wypłaty na rzecz Klienta Premii CashBack, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym. Wypłata nastąpi niezwłocznie, nie później niż 21 dni licząc od otrzymania wszystkich paragonów lub faktur od Klienta. W takim samym terminie Klient otrzyma informację o braku spełnienia warunków uprawniających go do otrzymania Premii CashBack. 

7. W razie, gdyby po otrzymaniu Premii CashBack Klient zwrócił wszystkie lub część produktów, których wartość została ujęta przy weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu całości/części Premii CashBack (stosownie do zwróconych kwot i z uwzględnieniem innych warunków otrzymania Premii CashBack wynikających z niniejszej Regulaminu), w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia doręczenia Klientowi przez Spółkę pisemnego wezwania do zwrotu ww. kwoty.  

8. Premia CashBack będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

9. Bezpośredni koszt Premii CashBack ponosi Hurtownia, w której Klient dokonał zakupów, w tym w zakresie ewentualnej kwoty podatku dochodowego od Premii CashBack, która zostanie doliczona do ww. kwoty Premii CashBack. Ewentualny podatek związany z przyznaniem Klientowi Premii CashBack zostanie przekazany przez Spółkę do właściwego Urzędu Skarbowego, wskazanego przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym. 

10. Klientowi nie przysługuje prawo wymiany Premii CashBack na żadną inną nagrodę lub świadczenie.

11. Klient, chcąc skorzystać z Premii CashBack, powinien dokonać zakupów w jednej z Hurtowni w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Kredytowej. Zakupy dokonane w Hurtowni po upływie ww. okresu nie będą mogły być rozliczone w ramach Premii Cashback.  

 

V. Procedura reklamacyjna i odpowiedzialność Spółki

 

1. Klient, niezadowolony z rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt III ust. 7 lub ust. 8 lub ust. 10 lub pkt IV ust. 5 lub ust. 6 Regulaminu lub mający inne zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia Programu przez Spółkę ma prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania od Spółki informacji, o której mowa w szczególności w pkt III ust. 7 lub ust. 8 lub ust. 10 lub pkt IV ust. 6 lub ust. 6 Regulaminu lub wykrycia zaistnienia innej przyczyny, będącej przedmiotem reklamacji. 

2. Reklamacje wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: biuro@najhipoteczny.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki wraz z dokładnym opisem zgłaszanych przez siebie nieprawidłowości lub zastrzeżeń.

4. Reklamacja zostanie przez Spółkę rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Spółki. 

5. Klient otrzyma odpowiedź w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego lub – w przypadku, gdy reklamację wniesiono na piśmie – na adres, wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

6. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji dotyczącej produktów zakupionych przez Klienta w Hurtowni w ramach Programu i nie jest stroną umów ich dotyczących. 

7. Podmiotem wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialnym za zapłatę Premii CashBack na rzecz Klienta jest Hurtownia. Spółka jest jedynie upoważniona przez Hurtownię do przekazania Klientowi ww. środków. 

8. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Klienta do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W trybie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wskazujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest spółka AIO4 sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie  (64-100) przy ul. Fabrycznej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772227, NIP: 6961893746, REGON: 382587561, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000 zł (dalej również: „Administrator”).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i/lub realizacji obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail itp.), dane rozliczeniowe, metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu) i jej treść. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy. 

3. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z kolei, gdy cele przetwarzania wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, w tym marketingowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Do danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub doradcy (prawni, podatkowi, księgowi etc.) Administratora, jak również podmioty trzecie współpracujące z Administratorem, np. Hurtownie. Wszystkie ww. podmioty uzyskują dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne. Administrator może być również zobowiązany do udzielenia określonych informacji, w tym przekazania danych osobowych, organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu kontroli (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail: biuro@najhipoteczny.pl . 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Spółka ma prawo do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w razie wystąpienia następujących ważnych powodów:

a) dokonanie zmian organizacyjnych, biznesowych lub prawnych w Spółce;

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

c) zmiana w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzenie nowych.

Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia o zmianach Klientów i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na Stronie Internetowej. O zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni dodatkowo, poprzez wiadomość e-mail, Klienci, którzy wzięli udział w Programie w ciągu 6 miesięcy, poprzedzających dokonanie publikacji danej zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej. 

Zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim odnoszą się do Klientów, którzy zawarli Umowy Kredytowe, umożliwiające skorzystania z Programu, przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu, nie mają wpływu na warunki uczestnictwa w Programie przez takich Klientów. 

Zmiana Hurtowni znajdujących się na Liście Hurtowni, z uwagi ma fakt, że Spółka nie ma na niego pełnego wpływu (Hurtownie mogą wycofać się z Programu, w szczególności wypowiedzieć udział w nim – w trakcie jego trwania), w tym w szczególności dodanie do ww. Listy nowych Hurtowni nie stanowi zmiany Regulaminu, jest skuteczna z chwilą opublikowania na Stronie Internetowej zaktualizowanej Listy Hurtowni i nie wymaga uprzedniego powiadomienia o tym Klienta. 

Aktualna wersja Regulaminu zawsze dostępna jest na Stronie Internetowej pod następującym adresem: www.najhipoteczny.pl  oraz w siedzibie Spółki. 

2. Informujemy, że nie stosujemy alternatywnych metod rozstrzygania sporów z Konsumentami, chyba że jest to wyraźnie wymagane przez obowiązujące prawo. Oznacza to, że nie zgadzamy się na udział i nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w tego rodzaju postępowaniu. Informujemy również, że Komisja Europejska prowadzi platformę pozasądowego rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. 

3. Spółka jest związana zasadami dobrych praktyk, które zebrane są w Zbiorze Dobrych Praktyk sporządzonych na podstawie „Rekomendacji dobrych praktyk dla pośredników kredytowych. Kredyty hipoteczne” przyjętej przez Związek Banków Polskich i Związek Firm Pośrednictwa Finansowego oraz w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”..

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem Klienta w Programie, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo i funkcjonalnie sąd powszechny.  

5. Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie stosunki prawne powstałe na jego podstawie, poddaje się pod prawo polskie i interpretuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r. 

 

Załączniki:

1. Lista Hurtowni,

2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego.