Polityka prywatności - Najhipoteczny.pl
Telefon
Zamknij +48 605 559 035
Powrót do góry

Polityka prywatności

§ 1

Przepisy ogólne

 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: Polityką prywatności) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez AIO4 sp. z o. o. w ramach Portalu dostęp¬nego pod adresem https://najhipoteczny.pl.

2. Administratorem Danych Osobowych jest AIO4 sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Fabrycznej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772227, NIP: 6961893746, REGON: 382587561, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000 zł (dalej jako: „Administrator”)

3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną okre¬ślone w Regulaminie oraz niniejszej Polityce.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili może Pan/Pani skon-taktować się wysyłając wiadomość na adres biuro@najhipoteczny.pl  , tel.  +48 605 559 035.

 

§ 2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego dokumenty wykorzystuje się poniższe pojęcia i definicje:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych oso¬bowych. Administratorem Danych Osobowych jest Osoba ta realizuje wszystkie zadania przypisane w ni¬niejszym dokumencie do ADO.

2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu.

3. Kategoria osób, których dane dotyczą - kategoria / grupa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez AIO4 sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (m.in. osoba, która przegląda Portal oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego);

4. Oprogramowanie - rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Portalu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

5. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) - rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.

6. Portal - rozumie się przez to stronę internetową http://www.najhipoteczny.pl/

7. Urządzenie - rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzy¬skuje dostęp do Portalu (komputer, tablet, smatphone itp.).

8. Użytkownik - rozumie się przez to osobę, która przegląda Portal oraz kontaktuje się za pomocą formularza, Zapytania wstępnego

9. Formularz Kontaktowy - rozumie się przez to elektroniczne formularze kontaktowe znajdujące się pod adre¬sem domenowym http://najhipoteczny.pl//

 

§3

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1. Podczas korzystania z Portalu najhipoteczny.pl może Pan/Pani podać swoje dane osobowe, w celu wypełnienia formularza kontaktowego. Dane gromadzone za pomocą formularza to m.in: imię, adres e-mail, nr telefonu. Mo-żemy również rejestrować Pani/Pana dane, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub za pośred¬nictwem poczty elektronicznej. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu  uzyskania odpowiedzi na pytanie, skontaktowania się na wskazane dane do korespondencji, otrzymania oferty handlowej - zgodnie ze złożonym zapytaniem.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Pana/Panią oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z usług Por¬talu, w szczególności:

a. obsługi Użytkownika;

b. komunikacji z Użytkownikiem;

c. wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, facebook jak i sms;

d. wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów - o ile wyraził on ta zgodę;

e. przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail - o ile wyraził on na to zgodę;

f. wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;

g. w celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy;

h. w celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użyt¬kowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świad¬czonych przez Usługodawcę - jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

i. tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników;

j. w innych celach określonych w Regulaminie.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

a. W celu złożenia zapytania wstępnego o produkt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię, numer telefonu, adres email,

b. W celu pośredniczenia w zawarciu umowy kredytowej Administrator może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko; PESEL; płeć; data, miejscowość i kraj urodzenia; adres; telefon; adres e-mail; seria i numer dowodu osobistego wraz z informacją o dacie wydania i nazwie organu wydającego; nazwisko rodowe matki; imię matki i ojca; stan cywilny; status mieszkaniowy; wykształcenie; numer rachunku bankowego; staż pracy; wartość i pochodzenie dochodu; informacje o nazwie miejsca zatrudnienia lub nazwie prowadzonej działalności; wartość i rodzaj posiadanych aktywów; posiadane zobowiązania i limity na kartach kredytowych;

c. W celu rozpatrzenia reklamacji ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane), adres e-mail, numer telefonu.

d. W celu przesyłania wiadomości sms (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i numer telefonu — o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem takich wiadomości.

e. W celu przesyłania cyklicznych wiadomości e-mail (Newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwa¬rzane są takie dane osobowe, jak: imię i adres e-mail — o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymy¬waniem takich wiadomości,

f. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko (jeśli zostało podane)

g. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer telefonu.

h. W celu archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer telefonu,

i. W celu analitycznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. badania i analizowania aktywności na stronie inter¬netowej należącej do Spółki, przetwarzane są takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wy-korzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, pod- strona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

j. W celu wykorzystywania cookies (art. 6 ust. 1 lit. a) na stronie internetowej

k.  W celu administrowania stroną internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom), Kontrahentom (podmiotom współpracującym w drodze umowy powierzenia danych).

6. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom publicznym.

 

§4

Okres przechowywania danych

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

• trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wyko¬nania umowy;

• 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodze¬nia lub obrony roszczeń;

• 24 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu wstęp¬nym o produkt, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobo¬wych przetwarzanych na podstawie zgody;

• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

§ 5

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwa¬rzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, po¬wszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

2. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres biuro@najhipoteczny.pl  , tel.  +48 605 559 035. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości.

 

§ 6

Pliki cookies

 

1. Portal korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzy¬stywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Por¬talu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

a. sesyjne - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;

b. stałe - są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Pli¬ków Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:

c. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu

d. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron interneto¬wych Portalu;

e. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personali¬zację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

f. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostoso-wanych do ich zainteresowań.

4. W ramach Portalu korzystamy z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage'a w tym serwisie podczas korzystania z witryny czy rejestracji na stronie internetowej za pomocą Facebooka lub Google. Jednak, aby to było możliwe, mu- simy korzystać z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

5. Pliki Cookies wymienione w ustępach 2 i 3 wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dosto¬sowaną do jego indywidualnych preferencji;

b. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.

6. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. 

7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne do¬stępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że więk¬szość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końco¬wym.

 

§ 7

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

 

§ 8

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system in¬formatyczny.

 

§ 9

Bezpieczeństwo

 

Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z Portalu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wyma¬ganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu, wyraża Pani/Pan automatycznie zgodę na warunki okre¬ślone w niniejszej Polityce prywatności.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywat¬ności. Zmiany w Polityce prywatności nie stanowią zmiany Regulaminu portalu najhipoteczny.pl.

3. Niniejsza Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Pani/Panu zgodnie z obo-wiązującymi przepisami prawa.

 

§ 11

Ogólny obowiązek informacyjny

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wskazujemy, że:

1. Administratorem danych jest AIO4 sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Fabrycznej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772227, NIP: 6961893746, REGON: 382587561, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000 zł (dalej również: „Administrator”).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i/lub realizacji obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail itp.), dane rozliczeniowe, metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu) i jej treść. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy. 

3. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z kolei, gdy cele przetwarzania wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, w tym marketingowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Do danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub doradcy (prawni, podatkowi, księgowi etc.) Administratora, jak również podmioty trzecie współpracujące z Administratorem, np. Hurtownie. Wszystkie ww. podmioty uzyskują dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne. Administrator może być również zobowiązany do udzielenia określonych informacji, w tym przekazania danych osobowych, organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu kontroli (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail: biuro@najhipoteczny.pl.